Αρχική > Causes > Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Slider1

Άμεση Τραπεζική Μεταφορά

(Κάντε μια δωρεά στον λογαριασμό "ΑΓΑΠΗΣ")

Τραπεζικός Λογαριασμός Όνομα Κατόχου - ΔΟΚΟΙΠΠ Δήμου Χανίων.
Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού - 161724002.
Τράπεζα - Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Επιταγή πληρωμής

(Αποστολή επιταγής στα γραφεία μας)
Στείλτε την επιταγή στην επόμενη Διεύθυνση:

Κυδωνίας 29, Κρήτη,Χανιά, ΤΚ. 73135
Σταθερό: 2821341627
Φαξ: 2821095292

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ειδικότερα το κάθε τμήμα:

 • Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών, με πραγματοποίηση ατομικών προγραμμάτων, κύκλους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά εργαστήρια και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα και ανάλογα με την ηλικία τους.
 • Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους του προγράμματος, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 497/Β/22-4-2002 «Πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών ΝΠΔΔ Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών», άρθρο 14 και τηρεί βιβλίο ύλης για την καθημερινή διδασκαλία (προαιρετικά).
 • Ευθύνεται όχι μόνο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων αλλά και για την φύλαξη και προστασία τους.
 • Προσφέρει αγωγή, ψυχαγωγία, περιποίηση, φροντίδα και φαγητό στα βρέφη του Σταθμού σύμφωνα με τις αρχές της βρεφοκομικής και τις οδηγίες του παιδιάτρου.
 • Ενημερώνει τους γονείς σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη γενική – σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους. Συνεργάζεται με τους γονείς σε όλα τα θέματα που αφορούν τη ζωή και την εξέλιξη των παιδιών μέσα στον Σταθμό.
 • Μεριμνά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων προς όφελος των παιδιών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα.
 • Φροντίζει για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και ενημερώνει το Τμήμα Ιατρικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται ιατρική φροντίδα και κοινωνική μέριμνα.
 • Παρακολουθεί την καθαριότητα των νηπίων και κάθε αντικείμενο που έχει σχέση με αυτά ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους.
 • Ευθύνεται για την άψογη καθαριότητα των χώρων του Σταθμού και των αντικειμένων του και τον κατάλληλο αερισμό και φωτισμό του.
 • Εφαρμόζει σωστά όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών.
 • Ευθύνεται για την εξασφάλιση της διατροφής των νηπίων κατά την παραμονή τους στον Σταθμό, μεριμνώντας για την υγιεινή παρασκευή του, την ποιότητα των υλικών και την τήρηση του εγκεκριμένου διαιτολογίου.
 • Μεριμνά για την προμήθεια, την ταξινόμηση και τη συντήρηση του αναγκαίου παιδαγωγικού εξοπλισμού και υλικού.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

 

 • Στα παιδικά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια, που στις 31/8/2013 είναι 2,5 ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 1/1/2009 μέχρι και 28/2/2011 ,έχουν αποκτήσει πλήρως τον έλεγχο των σφικτήρων και δεν φορούν pampers. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλήρης έλεγχος, δίδεται χρονικό περιθώριο μέχρι ένα μήνα
 • Στα βρεφικά τμήματα γίνονται δεκτά βρέφη, που στις 31/8/2013 είναι 18 μηνών, δηλαδή έχουν γεννηθεί το αργότερο μέχρι 28/2/2012
 • Αριθμός σταθμών επιλογής: δύο (2) με σειρά προτεραιότητας
 • Για οικογένειες τριτέκνων με εισόδημα ως 30.000,00 € η φιλοξενία γίνεται δωρεάν, όπως και για οικογένειες με παιδί ΑΜΕΑ και μονογονεϊκές
 • Για οικογένειες πολυτέκνων η φιλοξενία γίνεται δωρεάν
 • Για ελεύθερο επαγγελματία: κατάθεση αντιγράφου ΤΕΒΕ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα
 • Εργαζόμενος με αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ το τελευταίο τρίμηνο, υποχρεούται να προσκομίσει μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ ή βεβαίωση εργοδότη, θεωρημένη από το ΙΚΑ, μέχρι 1/9/2013 και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως 31/12/2013
 • Εργαζόμενοι ή –ες απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση χωρίς ατομική ασφάλεια γίνονται δεκτοί με τους παρακάτω όρους:

Α) Υπεύθυνη δήλωση του ωραρίου εργασίας και των καθηκόντων που έχει στην επιχείρηση, υπογεγραμμένη και με σφραγίδα της επιχείρησης

Β) Θα υπολογίζεται επιπλέον στο οικογενειακό εισόδημα το  ετήσιο εισόδημα του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή 7000,00 € (586,00Χ12)

Γ) Ο ΔΟΚΟΙΠΠ  διατηρεί το δικαίωμα του τακτικού και έκτακτου  ελέγχου για τη διαπίστωση της εργασίας του γονέα. Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι ο γονέας δεν απασχολείται στην επιχείρηση, θα γίνεται διαγραφή του παιδιού

 • Αίτηση γονέα, που απασχολείται εποχιακά σε αυτοαπασχόληση δε γίνεται δεκτή
 • Σε αίτηση γονέα με κύριο επάγγελμα αγρότης, ο δεύτερος γονέας δεν μπορεί να δηλώνει αυτοαπασχόληση σε οικογενειακή επιχείρηση
 • Γονέας που δηλώνει κατά κύριο επάγγελμα αγρότης θα πρέπει:

Α) Να έχει ασφάλιση ΟΓΑ

Β) Να έχει ετήσιο εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις τουλάχιστον 5.000,00 €

Γ) Να έχει αγροτική περιουσία στο όνομά του ή να είναι διαχειριστής αγροτικών εκτάσεων με ενοίκιο, που έχει όμως δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ

Δ) Όσοι εργάζονται ως εργάτες ή εργάτριες σε αγροτικές εργασίες να προσκομίζουν: α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα δηλώνεται από τον εργοδότη η ημερομηνία έναρξης απασχόλησης και το χρονικό διάστημα β) Το Ε9 του εργοδότη, στο οποίο να φαίνεται ότι από τα δηλωθέντα αγροτικά τεμάχια δικαιολογείται η απασχόληση εργάτη για τουλάχιστον 150 ημερομίσθια.

 • Το σύνολο των γεωργικών επιδοτήσεων, καθώς και το σύνολο των αφορολόγητων ποσών που δηλώνονται στον αντίστοιχο πίνακα του Ε1, προστίθενται στο οικογενειακό εισόδημα.
 • Εφόσον το σύνολο των τεκμηρίων διαβίωσης υπερβαίνει το ποσό της φορολογικής δήλωσης, θα υπολογίζεται σαν φορολογητέο εισόδημα το ποσό του τεκμηρίου
 • Εισοδήματα από ενοίκια θα προστίθεται στο οικογενειακό εισόδημα
 • Μαζί με την αίτηση θα κατατίθεται και το εκκαθαριστικό της προηγούμενης χρονιάς
 • Εισοδήματα, που έχουν αποκτηθεί από τόκους τραπεζών και μετοχές, θα προστίθενται στο εισόδημα
 • Αλλοδαποί, παλλινοστούντες, μετανάστες

Α) Θα πρέπει να έχουν άδεια παραμονής και ο κάθε γονέας να έχει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια το χρόνο

Β) Η εξέταση της αίτησης θα γίνεται μόνο εάν υπάρχει φορολογική δήλωση

Γ) Περιπτώσεις όπου ο ένας γονέας είναι αυτοαπασχολούμενος, να έχει ΤΕΒΕ  για τουλάχιστον 6 μήνες και να είναι γραμμένος στο εμπορικό επιμελητήριο.

 • Αιτήσεις, όπου ο ένας γονέας θα φαίνεται απασχολούμενος ευκαιριακά και δεν έχει ένσημα, δεν θα εξετάζονται
 • Υπάλληλοι του Δήμου Χανίων και των Ν.Π.Δ.Δ. και Επιχειρήσεών του θα μοριοδοτούνται με συν 25 μόρια
 • Στις επανεγγραφές μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση θα ζητείται εκ νέου βεβαίωση εργασίας γονέων καθώς και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για τον τελευταίο χρόνο. Επανεγγραφή γίνεται μόνο στο σταθμό, που ήδη φιλοξενείται το παιδί. Αν κάποιος επιθυμεί μεταγραφή θα κάνει αίτηση μαζί με την επανεγγραφή η οποία θα εξεταστεί από την επιτροπή.
 • Σε όλες τις αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών θα αναγράφεται υποχρεωτικά το σταθερό τηλέφωνο οικίας και εργασίας γονέων καθώς και τα κινητά τηλέφωνα, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει άμεση επικοινωνία.
 • Για  κάθε άλλη αλλαγή διεύθυνσης ή τηλεφώνου, παρακαλούμε να ενημερώνεται άμεσα η υπεύθυνη του σταθμού, που φιλοξενείται το παιδί αλλά και το αρμόδιο γραφείο του Οργανισμού
 • Για γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση, να υπάρχει επίσημο έγγραφο από δικαστήριο ή δικηγόρο όπου θα αναφέρεται ποιος γονέας έχει την επιμέλεια του παιδιού
 • Για γονείς-δημότες και κατοίκους του Δήμου Χανίων-όλων των Δημοτικών ενοτήτων- που θα υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφών για σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., η αίτηση  θα μοριοδοτείται με 10 επιπλέον μόρια.
 • Για γονείς- δημότες ή κατοίκους του Δήμου Χανίων-όλων των Δημοτικών ενοτήτων- που θα υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφών για σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., η αίτηση θα μοριοδοτείται με 5 επιπλέον μόρια
 • Για γονείς που δεν είναι ούτε δημότες ούτε κάτοικοι του Δήμου Χανίων η αίτηση δεν θα παίρνει επιπλέον μόρια.
 • Δεν καταβάλλονται τροφεία για τα παιδιά εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς, εφόσον τα παιδιά τους φιλοξενούνται εκεί που υπηρετεί ο υπάλληλος, υπεράριθμα.
 • Οι αναπληρώσεις παιδιών σε τυχόν κενές θέσεις θα γίνονται το αργότερο μέχρι τέλος Δεκεμβρίου

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 10 ΜΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΕΣ  ή  ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  5  ΜΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΩΝ  0 ΜΟΡΙΑ
*ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν/Κ 45 ΜΟΡΙΑ
*ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν/Κ 35 ΜΟΡΙΑ
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΟΥ 20 ΜΟΡΙΑ
ΑΔΕΡΦΙΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΗΔΗ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟ 10 ΜΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΑ

(ΠΑΤΕΡΑΣ-ΜΗΤΕΡΑ > 67%, ΠΑΙΔΙ ΑΜΕΑ)40 ΜΟΡΙΑΠΑΙΔΙ ΟΡΦΑΝΟ**  Ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟ40 ΜΟΡΙΑΠΑΙΔΙ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ15 ΜΟΡΙΑΠΑΙΔΙ ΜΕ ΓΟΝΕΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟ Ή ΦΟΙΤΗΤΗ20 ΜΟΡΙΑΠΑΙΔΙ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΧΛΜ

20 ΜΟΡΙΑΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ25 ΜΟΡΙΑΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ15 ΜΟΡΙΑΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ12 ΜΟΡΙΑΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ10 ΜΟΡΙΑΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛ/ΤΙΑΣ10 ΜΟΡΙΑΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠ/ΛΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠ/ΤΙΑΣ7 ΜΟΡΙΑΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ5 ΜΟΡΙΑΠΡΩΤΟ ΠΑΙΔΙ4 ΜΟΡΙΑΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ6 ΜΟΡΙΑΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ8 ΜΟΡΙΑΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΙΔΙ12 ΜΟΡΙΑ

 

*Η μοριοδότηση των κατηγοριών αυτών θα γίνεται μόνο σε εγγραφές-επανεγγραφές νηπίων του Γ΄ Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Σούδας

 

**Εγγράφονται ανεξαρτήτου μοριοδότησης στους Παιδικούς Σταθμούς παιδιά ορφανά, με την προϋπόθεση το εισόδημα της οικογένειας να είναι έως 13.000,00 €

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΟΡΙΑ)

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ

10.000 €

70 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ

13.000 €

60 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ

16.000 €

55 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ

20.000 €

50 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ

24.000 €

45 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ

28.000 €

40 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ

32.000 €

35 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ

35.000 €

30 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ

40.000 €[i]

25 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ

50.000 €

15 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ

60.000 €

5 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ

60.000 €

0 ΜΟΡΙΑ

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ

 

15 ΜΟΡΙΑ

*ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

 

10 ΜΟΡΙΑ

 

* Εννοείται στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας, που μπαίνει σε συγκεκριμένη στήλη της φορολογικής δήλωσης

 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

 

Για ετήσιο  εισόδημα από 0 έως 10.000 € καταβάλλεται το ποσό των 15 €

Για ετήσιο  εισόδημα από 10.000 € έως 20.000 € καταβάλλεται το ποσό των 40,00 €

Για ετήσιο  εισόδημα από 20.000 € έως 30.000 € καταβάλλεται το ποσό των 50,00 €

Για ετήσιο  εισόδημα από 30.000 € έως 40.000 € καταβάλλεται το ποσό των 80,00 €

Για ετήσιο  εισόδημα από 40.000 € έως 50.000 € καταβάλλεται το ποσό των 110,00 €

Για ετήσιο  εισόδημα από 50.000 €  και πάνω  καταβάλλεται το ποσό των 140,00 €

 

 

Για το δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας θα καταβάλλονται τροφεία 20% λιγότερα από τα τροφεία του πρώτου παιδιού και για το τρίτο παιδί θα καταβάλλονται 10% λιγότερα του δεύτερου παιδιού.

 

Όποιος γονέας δεν προσκομίσει με την αίτηση του το Ε1 του 2013, η αίτηση του δεν θα εξετάζεται καθόλου.

Μπορείτε να κάνετε λήψη των αιτήσεων από εδώ

[aio_button align=»none» animation=»flash» color=»gray» size=»small» icon=»download-alt» text=»Ατομικό δελτίο υγείας» relationship=»dofollow» url=»http://www.dokoipp.gr/wp-content/uploads/2013/12/atomiko_deltio_ygeias.pdf»][aio_button align=»none» animation=»flash» color=»gray» size=»small» icon=»download-alt» text=»Αίτηση εγγραφής» relationship=»dofollow» url=»http://www.dokoipp.gr/wp-content/uploads/2013/12/aitisi_eggrafis_2013-2014.pdf»][aio_button align=»none» animation=»flash» color=»gray» size=»small» icon=»download-alt» text=»Αίτηση εγγραφής Βρεφικού» relationship=»dofollow» url=»http://www.dokoipp.gr/wp-content/uploads/2013/12/aitisi_eggrafis_brefiko_2013-2014.pdf»]

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημοτική Ενότητα Χανίων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Τζιράκη Ειρήνη. Διεύθυνση: Κυδωνιας 29 (Καραισκάκη) , Χανιά Τηλ: 2821341629

Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΡΕΦΗ ΧΑΝΙΩΝ: Υπεύθυνη: Λουραντάκη Έλενα. Διεύθυνση: Γερ. Παρδάλη Νέα Χώρα, Τηλ: 2821073363, Fax: 2821073363

Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Υπεύθυνη: Λιατάκη Ιωάννα. Διεύθυνση: Γ.Παρδάλη, Νέα Χώρα, Τηλ: 2821090143, Fax: 2821090143

Γ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Υπεύθυνη: Τζουγανάκη Αναστασία. Διεύθυνση: Παπαναστασίου & Ρ.Κούνδουρου Λενταριανά, Τηλ: 2821043844, Fax : 2821043844

Δ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΝΙΩN: Υπεύθυνη: Κοντογιάννη Μαρία. Διεύθυνση: Αν.Μάντακα 86 Παχιανά, Τηλ: 2821097901, Fax: 2821097901

ΣΤ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Υπεύθυνη: Τζανουδάκη Ιωάννα. Διεύθυνση: Αγ.Τριάδος 11-13 Χαλέπα, Τηλ: 2821058084, Fax: 2821058084

Ζ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Υπεύθυνη: Καλογεράκη Χρύσα, Διεύθυνση: Ελ Βενιζέλου 168Α Χαλέπα, Τηλ : 2821057440, Fax: 2821057440

 

Δημοτική Ενότητα Σούδας

Α ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ: Υπεύθυνη: Γρηγοράκη Βασιλική , Διεύθυνση: Εθ.Βενιζέλου 4,Σούδα, Τηλ: 2821089264, Fax: 2821089264

Β ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ: Υπεύθυνη: Μπακατσάκη Στέλλα, Διεύθυνση: Παπαναστασίου 10, Σούδα, Τηλ: 2821089266, Fax : 2821089266

Γ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ: Υπεύθυνη: Τσουρουδιακάκη Κατερίνα, Διεύθυνση: Ναύσταθμος Κρήτης, Σούδα, Τηλ: 2821082960, Fax: 2821089355

 

Δημοτική Ενότητα Θερίσου

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Περιβολίων: Υπεύθυνη: Σγουρομάλλη Ελευθερία, Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, Περιβόλια, Τηλ: 2821076980, Fax: 2821076980

 

Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου

Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Ελ. Βενιζέλου: Υπεύθυνη: Αντωνία Φιντριλάκη, Διεύθυνση: Νεροκούρου 112, Τηλ: 2821091635, Fax: 2821091635